ΑΡΧΙΚΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α. Ε.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στην αιολική ενέργεια, προχώρησε σε σύσταση της «Αιολική Μαυρολίθαρο Ανώνυμη Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» με την υπ΄αριθμό 8855/23-12-2011 πράξη σύστασης, σε ποσοστό 100%, η οποία έχει σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο και ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης (οδός Λυκόβρυσης αρ. 7). Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην οποία η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 100%.

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ Α.Ε. διαθέτει δύο άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για αιολικό πάρκο 18 MW στην θέση «Μαυρολίθαρο» του νομού Κοζάνης και ένα 10 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στα όρια του νομού Κοζάνης και Λάρισας.